I. Khái niệm 1. Copywriting là gì? 2. Copywriter là ai? II. Bạn là ai trong số 7 dạng copywriter sau đây? 1. Long Copy / Sale Letter Copywriter 2. Creative/ Advertising Copywriter 3. Digital Copywriter 4. Technical Copywriter 5. Publisher/Content Copywriter 6. SEO Copywriter 7. Inhouse/Brand Copywriter III. ...