Kiến Thức

Công ty cổ phần là gì? Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Công ty cổ phần là gì và một mẫu điều lệ công ty cổ phần như thế nào là đúng? Những vấn đề xoay quanh vấn đề thay đổi mẫu điều lệ công ty cổ phần là gì? Hãy để chúng mình giải đáp thắc mắc cho bạn ngay nhé.

Điều lệ công ty chính là căn cứ pháp lý đầu tiên mà công ty cần đến khi có các tranh chấp xảy ra. Điều lệ công ty cũng là cơ sở để cơ quan thẩm quyền căn cứ vào đó và đưa ra các hướng giải quyết cho vấn đề phát sinh của doanh nghiệp. Vậy thì điều lệ của một công ty sẽ như thế nào và mẫu điều lệ của công ty cần có những điều kiện gì mới đạt chuẩn?

I. Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định của Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty cổ phần là gì là doanh nghiệp bao gồm các điều kiện:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành.các phần bằng nhau. Các phần vốn điều lệ đó gọi là cổ phần.
 • Cổ đông của công ty cổ phần có thể chính là cá nhân (hoặc tổ chức)và số lượng cổ đông tối thiểu phải có là 3 người và không hạn chế.số lượng tối đa.
 • Cổ đông chịu trách nhiệm.về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty doanh nghiệp cổ phần, nằm.trong phạm vi số lượng vốn sẽ được góp vào cho doanh nghiệp.
 • Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho những người khác.
 • Công ty cổ phần sẽ.có tư cách pháp nhân ngay khi được cấp Giấy chứng nhận về.đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần sẽ có quyền phát hành các loại cổ phần để dễ dàng huy động vốn.

quản trị hành chính, công ty cổ phần là gì? mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Công ty cổ phần là gì?

II. Đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác thì có rất nhiều điểm khác biệt.

1. Về cổ đông công ty

Thành viên của công ty cổ phần sẽ được gọi là các cổ đông..Cổ đông của công ty cổ phần là những người có sở hữu ít nhất là một cổ phần của công ty. Pháp luật của Việt Nam thì chỉ quy định.về số lượng cổ đông của công ty cổ phần là gì ít nhất là 3 và không hề giới hạn.số lượng tối đa nên quy định này.này sẽ giúp công ty cổ phần là gì.có thể mở rộng được số lượng.thành viên, tất nhiên còn tuỳ thuộc theo nhu cầu.của công ty cổ phần đó.

2. Vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ.của công ty cổ phần vào thời điểm có giấy.đăng ký thành lập doanh nghiệp được tính bằng tổng giá trị của các mệnh giá.cổ phần đã được mua hoặc đăng ký mua, và các điều kiện đó cần được ghi trong mẫu điều lệ công ty..Vốn điều lệ mẫu điều lệ công ty cổ phầncủa công ty cổ phần sẽ được chia thành các phần.bằng nhau và các phần đó chính là cổ phiếu..Tổ chức hoặc cá nhân sẽ.tham gia vào công ty cổ phần với cách thức.mua cổ phiếu. Theo quy định, một cá nhân hay tổ chức có thể mua một hoặc.nhiều cổ phiếu cùng lúc.

3. Các loại cổ phần

Theo quy định Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 thì có các loại cổ phần sau: Cổ phần phổ thông và loại Cổ phần ưu đãi.Trong cổ phần ưu đãi lại có các loại như sau:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Là loại chỉ có tổ chức được.Chính phủ ủy quyền hay do cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ các cổ phần ưu đãi biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi loại cổ tức
 • Cổ phần ưu đãi loại hoàn lại
 • Cổ phần ưu đãi khác (do Điều lệ của công ty cổ phần quy định).

Những người được quyền mua cổ phần hay được ưu đãi các loại cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng như các loại cổ phần ưu đãi khác đều phải do mẫu điều lệ công ty cổ phần quy định hoặc do Đại hội đồng.cổ đông quyết định..

4. Đặc điểm về tư cách pháp nhân

Bộ luật dân sự năm 2015.viết rằng một tổ chức sẽ được công nhận.là có quyền pháp nhân khi tổ chức đó đáp ứng đầy.đủ các điều kiện sau:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật, tức là một cách hợp pháp.
 • Công ty cổ phần có cơ quan quản lý tổ chức rất chặt chẽ.
 • Tài sản độc lập với các cá nhân, tổ chức khác
 • Tự chịu trách nhiệm về tài sản độc lập.
 • Nhân danh tổ chức để tham gia các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập.

Tóm lại, một công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phải là một công ty có trách nhiệm.về khoản nợ vay của công ty cổ phần..Công ty đó có thể sẽ phải trở thành.nguyên đơn hay bị đơn.dân sự khi có các tranh chấp dân sự hay.thương mại xảy ra..Công ty cổ phần cũng cần có quyền sở hữu các tài sản riêng. Các cổ đông của công ty thì.sở hữu cổ phần công ty.chứ không được sở hữu tài sản công ty.

5. Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cổ phần

 • Chế độ chịu trách nhiệm công ty cổ phần đảm nhiệm là.chế độ trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần thì chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của công ty.
 • Cổ đông của công ty cần chịu trách nhiệm về khoản nợ công ty đang có bằng chính.vốn góp của họ vào công ty.

6. Khả năng huy động vốn

So với các loại hình.công ty khác thì công ty cổ phần là gì có khả năng huy động rất vốn linh hoạt..Công ty cổ phần là gì.huy động vốn bằng các khoản vay nợ tổ chức,.cá nhân trong nước cũng như quốc tế..Ngoài ra theo mẫu điều lệ công ty cổ phần thì công ty cổ phần còn.có thể huy động vốn.với cách phát hành cổ phiếu,.trái phiếu.

 • Cổ phiếu có thể hiểu là chứng chỉ mà do.công ty cổ phần phát hành ra, sẽ được.bút toán ghi sổ hoặc có.dữ liệu điện tử xác nhận với.quyền sở hữu một hay.một số cổ phần của chính công ty đó..Việc phát hành các cổ phiếu chính là một điểm mạnh so với công ty trách nhiệm hữu hạn.không thể có được.
 • Công ty cổ phần còn có quyền phát hành trái phiếu, loại.trái phiếu chuyển đổi và.các loại trái phiếu khác ở.theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty..

Cơ chế huy động vốn rất linh hoạt này là một trong nhiều ưu điểm của công ty cổ phần..Các cá nhân hay.tổ chức nên thành lập công ty cổ phần thì họ cũng có thể chủ động hơn trong nguồn vốn điều lệ.khi có nhu cầu.

quản trị hành chính, công ty cổ phần là gì? mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Cơ chế huy động vốn linh hoạt này là một trong những ưu điểm của công ty cổ phần

7. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là những người có quyền biểu quyết quyết định một vấn đề gì đó của công ty. Đây chính.là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần sẽ đưa ra các quyết định quan trọng..Đại hội đồng của cổ đông có các quyền, nghĩa vụ sau đây:.

 • Thông qua các chính sách phát triển của công ty.
 • Quyết định các cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại sẽ được quyền chào bán
 • Quyết định mức cổ tức cần đạt hằng năm của cổ phần..
 • Bầu cử, miễn nhiệm hay.bãi nhiệm những thành viên Hội đồng quản trị hay.Kiểm soát viên.
 • Quyết định đưa ra đầu tư hay bán đi số tài sản đang.có giá trị bằng, lớn hơn 35%.tổng giá trị tài sản đã.được ghi ở báo cáo tài chính.mà gần nhất của công ty cổ phần nếu mẫu điều lệ công ty cổ phần đã không quy định.một tỷ lệ hay một giá trị khác.
 • Quyết định sửa đổi và bổ sung mẫu điều lệ công ty cổ phần.
 • Thông qua báo cáo tài chính của công ty cổ phần hằng năm.
 • Quyết định mua lại cổ phần (trên 10%.tổng cổ phần đã bán) mỗi loại.
 • Xem xét, xử lý các vấn đề vi phạm của Hội đồng quản trị hay.Ban kiểm soát mà có gây thiệt hại đến công ty cũng như cổ đông công ty.
 • Quyết định tiếp tục thành lập hay sẽ giải thể công ty.
 • Những quyền và nghĩa vụ khác theo đúng quy định.của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty…

8. Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Hội đồng quản trị.chính là cơ quan quản lý công ty,.có toàn quyền để nhân danh công ty đưa ra quyết định, tiến hành.thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ công ty mà.không thuộc thẩm quyền của.Đại hội đồng cổ đông..Hội đồng quản trị sẽ thông qua quyết định.bằng cách biểu quyết tại cuộc họp, sau đó.lấy ý kiến bằng văn bản hay hình thức khác.do mẫu điều lệ công ty cổ phần quy định..Mỗi thành viên của Hội đồng quản trị sẽ.có một phiếu biểu quyết. Hội đồng quản trị thì có từ 3 đến 11 thành viên, mẫu điều lệ công ty cổ phần đã quy định cụ thể về số lượng thành viên của Hội đồng quản trị cũng như.Thành viên hội đồng quản trị do chính đại hội đồng, cổ đông công ty bầu cử..Hội đồng quản trị bầu ra một thành viên của hội đồng quản trị để làm chủ tịch hội đồng quản trị.

III.Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất năm 2021

Mỗi loại hình công ty đều cần đến điều lệ..Tuỳ theo quy định của luật pháp về cơ cấu tổ chức quản lý cũng như,bộ máy của từng loại hình công ty sẽ có những mẫu điều lệ khác nhau…Dưới đây là mẫu điều lệ của công ty cổ phần phổ biến nhất. .Các công ty, doanh nghiệp có thể tham khảo và tuỳ chỉnh mẫu điều lệ công ty cổ phần này theo nhu cầu quản lý công ty của từng doanh nghiệp.

IV. Quy định về việc thay đổi nội dung điều lệ công ty

Quy định tại Điều 25 trong Luật doanh nghiệp năm 2014:về Điều lệ công ty mẫu điều lệ công ty cổ phần như sau:

“Điều lệ công ty sẽ bao gồm, Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp, và Điều lệ công ty được sửa đổi,,bổ sung ở trong quá trình hoạt động..Điều lệ công ty cổ phần thì có các nội dung chủ yếu sau đây::

a))Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty hoặc;tên, địa chỉ chi nhánh văn phòng đại diện cho công ty (nếu có).

b))Ngành nghề công ty kinh doanh.

c))Vốn điều lệ của công ty; tổng số cổ phần (loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần) đối với công ty cổ phần.

d))Họ tên, địa chỉ,,quốc tịch và đặc điểm cơ bản của các thành viên cổ đông sáng lập công ty cổ phần;;số cổ phần, loại cổ phần,,mệnh giá cổ phần từng loại mà cổ đông sáng lập có.”

Khi đã thành lập doanh nghiệp thì,mỗi doanh nghiệp đều sẽ có mẫu điều lệ công ty cổ phần của mình..Mẫu điều lệ công ty cổ phần cầm phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trên, đặc biệt,trong đó phải có những nội dung điều lệ mang tính mô phạm. Hiểu đơn giản đó cần là những thông tin bao quát, sẽ,không tập trung vào chi tiết cụ thể nào hay những vấn đề nhỏ,(trừ vấn đề mang tính quan trọng như là số cổ phần hay mệnh giá cổ phần mà cổ đông sáng lập nắm giữ cũng như;người đại diện của công ty theo pháp luật).

quản trị hành chính, công ty cổ phần là gì? mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Khi thành lập doanh nghiệp,,mỗi doanh nghiệp sẽ có điều lệ công ty

Việc chuyển nhượng các cổ phần cho một cá nhân khác mà không phải là thành viên trong công ty thì sẽ không cầm phải thay đổi mẫu điều lệ công ty cổ phần.,Trừ trường hợp là khi chuyển nhượng cổ phần mà giữa các cổ đông sáng lập của công ty với nhau có rơi vào trường hợp mẫu điều lệ công ty cổ phần quy định rõ cần thay đổi điều lệ..Nếu giám đốc công ty cổ phần là người đại diện thì theo pháp luật Việt Nam của công ty cổ phần là gì,,khi thay giám đốc công ty đồng thời cần thay đổi người đại diện của theo pháp luật của công ty cũng phải thay đổi mẫu điều lệ công ty cổ phần..Mẫu điều lệ công ty cổ phần cũng có quy định cụ thể những thông tin này rằng khi có sự thay đổi thì cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với những sự thay đổi đó..

Về phương,cách thức tiến hành để thay đổi nội dung mẫu điều lệ công ty cổ phần như thế nào thì sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty đã quy định..Tuy nhiên bạn nên phải đảm bảo rằng việc chuyển nhượng các cổ phần hay thay đổi viên giám đốc cần phù hợp với quy định của pháp luật cũng như mẫu điều lệ công ty cổ phần..

Mẫu điều lệ công ty cổ phần là một trong những tài liệu quan trọng đối với một doanh nghiệp. Từ việc thành lập công ty cổ phần,.lập tài khoản ngân hàng,,đăng ký các giấy phép,,thủ tục nhân sự,,thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau này nếu có..Nếu muốn thành lập công ty, bạn cần tuân thủ và cung cấp các điều lệ trong mẫu điều lệ công ty cổ phần, một cách chính xác trong hồ sơ đăng ký của mình.

Đăng bởi: Phương Quyên