​​​​​​​I. Khái niệm cơ bản cần phải biết 1. Chất lượng (Quality) là gì? 2. Bảo đảm (Assurance) là gì? 3. Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) là gì? 4. Kiểm soát (Control) là gì? 5. Kiểm soát chất lượng (Quality Control) là gì? II. So sánh sự khác ...