I. 4 Cách Tính Tổng Nâng Cao Trong Excel 1. Sử dụng hàm SUBSTITUTE 2. Sử dụng hàm LEFT và FIND. 3. Sử dụng hàm SUM kết hợp hàm SUBSTITUTE. 4. Sử dụng hàm SUM kết hợp hàm LEFT và FIND II. Cách tính tổng hàm SUM theo hàng ...

I. PIVOTTABLE LÀ GÌ? II. VAI TRÒ, TÍNH NĂNG CỦA PIVOTTABLE III. 4 TÙY CHỌN TRONG PIVOT TABLE 1. Bộ lọc báo cáo 2. Nhãn cột 3. Nhãn hàng 4. Giá trị tổng IV. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG PIVOT TABLE TRONG EXCEL 1. Cách dùng pivottable trong excel để ...

I. Tìm hiểu hàm Countif 1. Cấu trúc hàm COUNTIF cơ bản 2. Ứng dụng hàm countif cơ bản với chữ cái và số trùng khớp 3. Sử dụng COUNTIF kết hợp những kí tự đại diện (wildcard) 4. Sử dụng hàm COUNTIF đếm với các phép so sánh ...

I. Tại sao cần phải lọc dữ liệu từ nhiều sheet trong bảng Excel II. Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel giữa 2 file, 2 sheet 1. Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup trong Excel giữa hai Sheets 2. Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup giữa hai file ...

I. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG 1. Hàm đếm COUNT 2. Hàm đếm với điều kiện cụ thể COUNTIF 3. Hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện 4. Hàm tính tổng SUM 5. Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 6. Hàm tính tổng với nhiều điều kiện SUMIFS ...

I. Nhắc lại về hàm SUMIF và hàm VLOOKUP 1. Hàm SUMIF 2. Hàm Vlookup II. Tổng hợp cách kết hợp hàm SUMIF và Vlookup 1. Kết hợp hàm VLOOKUP và SUMIF 2. Tổng hợp dữ liệu không thêm cột phụ, kết hợp hàm LOOKUP và hàm SUM 4. ...