Excel

Giải đáp thắc mắc: Trong Excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Nếu các bạn thường xuyên sử dụng Excel thì không thể không biết đến các hàm Logic. Trong Excel thì có 4 hàm Logic cơ bản, là OR, AND, NOT, XOR. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhất về hàm OR, hàm if and và cách sử dụng nó nhé!

Để phân tích dữ liệu một cách mạnh mẽ, các bạn có thể phải đánh giá nhiều điều kiện cùng một lúc, nghĩa là bạn phải xây dựng những phép thử logic phức tạp hơn bằng cách sử dụng nhiều hàm IF trong một công thức. Các ví dụ về Hàm IF AND, IF OR dưới đây sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thực hiện thông qua các ví dụ cụ thể.

I. Cấu trúc hàm And

Cú Pháp: =AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];…)

Trong Đó:

 • Logical1: Bắt buộc.
 • Logical2, Logical3…: Tùy chọn.

Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là những giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả những giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm AND để biết công thức sau đúng hay sai.

Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai

Với công thức ở C6:= AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)

Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE

Ngược lại nếu sai thì bạn sẽ thu được kết quả là FALSE

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Cách dùng hàm if and và thủ thuật excel

Hàm AND sử dụng rất đơn giản xong lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Bạn có thể dùng hàm này cùng với các hàm kiểm nghiệm logic khác để tính toán, thống kê hiệu quả hơn trên bảng tính Excel.

II. Cấu trúc hàm Or

1. Mô tả về hàm OR trong Excel

Hàm OR là hàm logic để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. OR sẽ trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

Giả sử: để kiểm tra A2 cho “x” hoặc “y”, bạn hãy sử dụng = OR (A2 = “x”, A2 = “y”). Ngoài ra OR thường xuyên kết hợp với hàm điều kiện IF.

=OR(A2>1,A2

Nghĩa là nếu A2 có giá trị lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 100 thì kết quả trả về là TRUE, nếu không kết quả trả về sẽ là FALSE.

2. Công thức hàm OR

=OR(logical1, [logical2], …)

Trong đó

 • Logical 1: Là một giá trị logic đầu tiên hoặc điều kiện bắt buộc cho đánh giá.
 • Logical 2: Là một giá trị logic thứ hai, tùy chọn.

Sử dụng hàm OR để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc, tổng cộng tối đa 255 điều kiện.

3. Làm sao sử dụng hàm OR trong Excel?

Ở phần này chúng ta sẽ làm ví dụ hàm OR thông thường và kết hợp với hàm IF

Ví dụ 1: Sử dụng hàm OR trong Excel để kiểm tra

Ta có bảng sau đây, thể hiện số lượng học viên các tháng và số lượng học viên đã hoàn thành khóa học qua các tháng. Bây giờ hãy sử dụng công thức OR để kiểm tra.

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Cách sử dụng hàm if and và những thủ thuật Excel

Giải thích như sau:

=OR(A2=”Bói Tarot”, A2=”Tự học Yoga”)

Sẽ trả về: TRUE nếu A2 chứa “Bói Tarot” hoặc là “Tự học Yoga”, FALSE nếu không có giá trị nào

=OR(B2>=1000, C2>=900)

Sẽ trả về: TRUE nếu B2 lớn hơn hoặc bằng 1000 hoặc là C2 lớn hơn hoặc bằng 900, FALSE nếu không.

Ta nhập công thức tại ô D2 và E2, tiếp theo kéo rê chuột đến những ô cần điền kết quả, ta có kết quả như dưới đây.

 • Công thức 1: =OR(A2=”Bói Tarot”, A2=”Tự học Yoga”)
 • Công thức 2: =OR(B2>=1000, C2>=900)

Ví dụ 2: Kết hợp hàm OR và hàm IF để kiểm tra

Kết hợp OR và hàm IF: Ta vẫn sử dụng số liệu ở ví dụ 1

Giải thích như sau:

=IF(OR(B2>1000,cC2>900), “Kết quả Tốt”, “Kết quả chưa tốt”)

Công thức trả về ” Kết quả tốt ” nếu 1 số trong ô B2 lớn hơn 1000 hay số trong C2 lớn hơn 900, ” Kết quả không tốt ” nếu không.

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Làm sao sử dụng hàm if and và thủ thuật Excel

III. Cấu trúc hàm NOT

Cú Pháp: NOT (logical)

Trong Đó: Logical: bắt buộc. Một giá trị hay một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Chức năng: Đảo nghịch giá trị của một đối số của nó. Sử dụng khi các bạn muốn một giá trị không bằng giá trị của nó. Nếu đối số cho giá trị TRUE thì nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE.

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu sau:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Áp dụng hàm if and và hàm if excel

Yêu cầu tìm giá trị đảo nghịch Logical 1. Áp dụng hàm NOT. Ta có công thức trong ô giá trị C6 là: =NOT(B6). Kết quả sẽ là:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Cách sử dụng hàm if and và hàm if excel

Sao chép công thức cho ô còn lại. Ta có kết quả:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Thao tác sử dụng hàm if and và hàm if excel

Vậy là bạn đã hiểu về cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm NOT – hàm trả về giá trị nghịch đảo của đối số trong Excel.

IV. Cấu trúc hàm IF

= IF(Điều kiện kiểm tra, giá trị nếuuđiều kiện đúng, giá trị nếu điều kiện sai)

Trong đó:

Điều kiện kiểm tra: Điều kiện kiểm tra đánh giá một biểu thức để xem nó TRUE (đúng) hay FALSE (sai).

Toán tử dùng để kiểm tra

Giá trị để kiểm tra Kết quả

A = 10

B =5

C = 15

D = 10

= (Bằng) A = B FALSE (Sai)
A = D TRUE (Đúng)
> (Lớn hơn) A > B TRUE (Đúng)
A > C FALSE (Sai)
A FALSE (Sai)
A TRUE (Đúng)
>= (Lớn hơn hoặc bằng) A>=B TRUE (Đúng)
A>=D TRUE (Đúng)
A>=C FALSE (Sai)
A FALSE (Sai)
A TRUE (Đúng)
A TRUE (Đúng)

Giá trị điều kiện đúng

Điều kiện IF đúng thì sẽ trả về một giá trị hoặc phép toán. Dù là giá trị hoặc phép toán thì kết quả vẫn trả về trong ô có chứa hàm IF().

Giá trị điều kiện sai

Điều kiện IF sai thì sẽ trả về một giá trị hoặc một phép toán và kết quả trả về trong ô chứa hàm IF().

Ví dụ hàm IF trong Excel

Để hiểu rõ hàm IF trong Excel, theo dõi ví dụ sau

Theo dõi ví dụ về tính toán tiền thưởng dựa trên toàn bộ lượng hàng đã bán. Một công ty trả cho nhân viên bán hàng 5% tiền thưởng nếu giá của tổng số hàng bán ra dưới 5000$ mỗi tháng, còn nếu giá trên 5000$ mỗi tháng thì trả cho nhân viên đó 10% tiền thưởng

Viết theo hàm IF():

IF(Tổng lượng bán>5000, Tổng lượng bán * 10%, Tổng lượng bán * 5%)

– Nhập dữ liệu dưới đây cho cột A, B.

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Sử dụng hàm if and và thủ thuật excel

– Gõ hàm IF() vào một ô. Trong trường hợp này, chọn ôcC2.

– Từ menu Insert, ta nhấn kích chọn Function… hộp thoại Insert Function hiển thị.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Shift+F3

– Từ hộp thoại Insert Function, bạn chọn hàm IF và kích OK. Hộp thoại Function Argumens hiển thị.

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Cách sử dụng hàm if and và các thủ thuật excel

– Trong mục Logical_test, bạn hãy nhập B2 > 5000. Nhấn phím Tab.

– Trong mục Value_if_true, bạn nhập 10%. Nhấn phím Tab.

– Trong mục Value_if_false, bạn nhập 5%. Kích OK.

– Các ô từ C3 đến C6 được thực hiện giống như ô C2

Chú ý: Bất kỳ lúc nào bạn thay đổi dữ liệu từ cột B2 tới B6, phần tiền thưởng của nhân viên được tự động tính toán.

V. Cách sử dụng hàm IF kết hợp nhiều điều kiện

Có 2 loại điều kiện cơ bản – với hàm  AND và OR. Do vậy, hàm IF của bạn nên nhúng hàm AND và OR để làm phép thử logic tương ứng.

Hàm AND: Nếu điều kiện kiểm tra chứa hàm AND, Excel sẽ trả về là TRUE (Đúng) nếu tấttcả các điều kiện được đáp ứng; nếuukhông sẽ trả về FALSE (Sai).

Hàm OR: Trong trường hợp sử dụng hàm OR trong kiểm tra, Excel sẽ trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào được đáp ứng; nếu khác sẽ trả về FALSE (Sai).

Để minh họa rõ hơn, bạn hãy xem xét một vài ví dụ của hàm IF với nhiều điều kiện.

Giả sử, có một bảng với kết quả của hai điểm thi:

1. Ví dụ 1: Sử dụng hàm If & And trong excel

Ví dụ: Hãy đưa ra kết quả từ bảng danh sách các học sinh gồm Họ và Tên, Điểm 1 phải lớn hơn hoặc bằng 60 và Điểm 2 phải lớn hơn hoặc bằng 90 điểm. Chỉ khi đáp ứng cả 2 điều kiện trên, học sinh mới vượt qua kỳ thi.

Cách dễ nhất để tạo ra một công thức thích hợp là viết ra điều kiện trước, sau đó kết hợp nó vào đối số để kiểm tra hàm IF của bạn:

 • Điều kiện: AND(C5>=60; D5>=90)

Công thức IF/AND:

=IF((AND(C5>=60; D5>=90)));”Đậu”;”Trượt”)

Trong đó:

 • AND(C5>=60; D5>=90): biểu thức so sánh với các yếu tố:
 • ”Đậu”: Giá trị trả về của hàm là True
 • ”Trượt”: Giá trị trả về của hàm là False

Sau khi nhập công thức cho ô E5, nhấn Enter được kết quả trả về như hình phía bên dưới:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Hướng dẫn sử dụng hàm if and và thủ thuật excel

Bạn kéo xuống copy công thức cho các học sinh còn lại. Hoàn tất bạn sẽ được kết quả tương ứng như hình sau:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Cách sử dụng hàm if and và hàm if excel

2. Ví dụ 2: Sử dụng hàm If với Or trong excel

Ví dụ: Vẫn là ví dụ về bảng học sinh gồm Họ và Tên, Điểm 1 phải lớn hơn hoặc bằng 60 và Điểm 2 phải lớn hơn hoặc bằng 90 điểm. Hãy đưa ra kết quả nếu ít nhất một trong những điều kiện được chỉ định được đáp ứng cả hai điều kiện trên thì học sinh mới vượt qua kỳ thi.

Cách dễ nhất để tạo ra một công thức thích hợp là viết ra điều kiện trước, sau đó kết hợp nó vào đối số để kiểm tra hàm IF của bạn:

Điều kiện: OR(C5>=60; D5>=90)

Công thức IF/OR:

=IF((OR(C5>=60; D5>=90)));”Đậu”;”Trượt”)

Trong đó:

 • OR(C5>=60; D5>=90): biểu thức so sánh với các yếu tố:
 • ”Đậu”: Giá trị trả về của hàm là True
 • ”Trượt”: Giá trị trả về của hàm là False

Sau khi nhập công thức cho ô E5, nhấn Enter được kết quả trả về như hình phía bên dưới:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Hàm if and và thủ thuật hàm if and

Bạn kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất bạn sẽ được kết quả tương ứng như hình sau:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Các thao tác sử dụng hàm if and và thủ thuật hàm if and

3. Ví dụ 3: Sử dụng If với các hàm And & Or

Trong trường hợp phải đánh giá dữ liệu của mình dựa trên nhiều điều kiện, sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc.

Trong bảng trên, giả sử bạn có những tiêu chí sau để đánh giá điều kiện đạt của học sinh:

 • Điều kiện 1: Điểm 1 > = 60 và cột C> = 80
 • Điều kiện 2: Điểm 2 > = 50 và cột C> = 70

Nếu một trong những điều kiện trên được đáp ứng thì bạn đó được coi là đã vượt qua, nếu không thì trượt.

Công thức có vẻ phức tạp, mà thực ra cũng không quá khó lắm. Bạn chỉ cần biểu thị hai điều kiện là câu lệnh AND và đặt chúng trong hàm OR vì không yêu cầu cả 2 điều kiện được đáp ứng, chỉ cần một trong hai điều kiện đáp ứng là đủ:

=IF((OR(AND(C5>=60; D5>=80),AND(C5>=50; D5>=70));”Đậu”;”Trượt”)

Cuối cùng, sử dụng hàm OR ở trên làm điều kiện kiểm tra logic trong hàm IF và cung cấp đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai).

Trong đó:

 • OR(AND(C5>=60; D5>=80),AND(C5>=50; D5>=70)): biểu thức so sánh với các yếu tố:
 • ”Đậu”: Giá trị trả về của hàm là True
 • ”Trượt”: Giá trị trả về của hàm là False

Kết quả bạn sẽ nhận được công thức IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Áp dụng hàm if and và thủ thuật hàm if and

Bạn kéo xuống copy công thức từ ô F5 cho những học sinh còn lại. Hoàn tất bạn sẽ được kết quả tương ứng như hình sau:

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Sử dụng hàm if and và thủ thuật hàm if and

4. Ví dụ 4: Công thức hàmnif cho ngày, thángg

Không giống như những hàm khác trong Excel, hàm IF không thể phân biệt được ngày tháng và diễn giải nó ra như một chuỗi ký tự được, điều này sẽ giải thích tại sao bạn không thể diễn tả biểu thức logic đơn giản như >”11/19/2014″ hay >11/19/2014. Không có công thức nào đúng cả!

a) CÔNG THỨC HÀM IF CHO NGÀY THÁNG VỚI HÀM DATEVALUE

Để hàm IF có thể nhận dạng được ngày tháng trong một biểu thức logic, bạn phải đặt nó trong hàm DATEVALUE như thế này: DATEVALUE(“11/15/2020”). Công thức hoàn chỉnh có dạng như sau đây:

=IF(D4

Như minh họa của hình dưới, công thức hàm IF này đáng giá ngày tháng trong cột D và trả về giá trị “Completed” nếuunhư trò chơi này diễn tra vào trước ngày 15 tháng 11, còn ngược lại công thức sẽ trả về giá trị “Coming soon”.

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Cách ứng dụng hàm if and và thủ thuật hàm if and

b) CÔNG THỨC HÀM IF MỞ RỘNG CHO NGÀY THÁNG TRONG QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Giả sử bạn chỉ muốn đánh dấu trong khoảng hơn 30 ngày tính từ thời điểm hiện tại, thì bạn có thể biểu diễn biểu thức logic như sau đây C5-TODAY()>30. Công thức hoàn chỉnh có dạng sau:

=IF(C5-TODAY()>30, “Future date”, “”)

Để chỉ ra các ngày đã diễn ra cách đây hơn 30 ngày, bạn có thể dùng công thức sau:

=IF(TODAY()-C5>30, “Past date”, “”)

Nếu bạn muốn có cả 2 dấu hiệu trong cùng một cột bạn sẽ cần sử dụng đến hàm IF được lồng ghép như sau:

=IF(C5-TODAY()>30,”Future date”,”Past Date”)

excel, giải đáp thắc mắc: trong excel có bao nhiêu hàm logic nào?

Hàm if and và thủ thuật hàm if excel

Đăng bởi: Mỹ Ngọc