Biểu mẫu

Hướng dẫn cách viết phiếu thu tiền mặt theo thông tư mới nhất

Tiền là một trong những tài sản không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong kế toán có thuật ngữ “CASH IS KING”. Vậy nên qua bài viết dưới đây chúng mình sẽ bật bí cho bạn đọc về cách viết phiếu thu tiền mặt theo thông tư mới nhất nhé!

Chính vì sự quan trọng của tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; nên mỗi  sự tăng, giảm của tiền trong kỳ sẽ ảnh hưởng đến quỹ tiền mặt và cần phải được phản ánh trong các nghiệp vụ phát sinh đây là một phần công việc của kế toán. Vì tầm quan trọng của công việc hành chính này nên sau đây chúng mình sẽ chia sẻ với bạn đọc những thông tin về phiếu thu tiền, phiếu thu tiền mặt, mẫu phiếu thu và mẫu phiếu thu tiền theo thông tư mới nhất nhé!

I. Tìm hiểu chung về phiếu thu tiền mặt

1. Phiếu thu tiền là gì?

Trước hết chúng ta cần hiểu phiếu thu tiền mặt là gì ? Có thể hiểu phiếu thu tiền là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế mà  liên quan đến tiền như: thu tiền bán hàng, thu tiền từ thanh lí TSCĐ…

biểu mẫu, hướng dẫn cách viết phiếu thu tiền mặt theo thông tư mới nhất
Phiếu thu tiền là gì?

2. Phiếu thu tiền phát sinh trong các trường hợp

Vậy phiếu thu tiền mặt sẽ thường phát sinh trong những trường hợp nào?

– Trường hợp 1: Thu tiền từ việc bán hàng hóa, dịch vụ:

Nợ TK 111: Tiền mặt tăng

Có TK 131: Phải thu khách hàng giảm

– Trường hợp 2: Thu tiền từ việc thanh lí hay nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 111: Tiền mặt  tăng

Có TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

Từ đây, dễ dàng nhận thấy các trường hợp làm cần phải sử dụng phiếu thu tiền mặt.

II. Cách viết Phiếu thu

Từ việc tìm hiểu thông tin về Phiếu thu tiền mặt ở trên. Thì vậy khi viết các Phiếu thu tiền sẽ cần những nội dung gì?

  Tên và địa chỉ đơn vị thường được trình bày ở vị trí trên cùng bên trái của biểu mẫu phiếu thu tiền mặt.

  Phiếu thu phải bắt buộc ghi rõ số quyển và số của từng phiếu thu tiền mặt; đồng thời ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu.

  Cần điền đầy đủ, chính xác thông tin  họ tên, địa chỉ người nộp tiền để liên lạc, xử lý các phát sinh.

  Bắt buộc phải ghi rõ nội dung về lý do lập phiếu.

  Ghi rõ số tiền và đơn vị lượng tiền bằng cả số và chữ.

  Ghi rõ lượng chứng từ gốc đã được nộp kèm theo trong bảng Phiếu thu.

Sau khi đã hoàn thành những nội dung trên thì cán bộ phụ trách kế toán sẽ phải lập Phiếu thu thành 3 liên và yêu cầu người nộp tiền phải ký sau Phiếu thu tiền mặt, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng để xem xét và ký duyệt; tiếp theo cán bộ phụ trách kế toán sẽ phải chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

biểu mẫu, hướng dẫn cách viết phiếu thu tiền mặt theo thông tư mới nhất
Cách viết Phiếu thu

Sau khi thủ quỹ nhận đủ số tiền thì sẽ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng cả số và chữ) vào Phiếu thu. Thủ quỹ sẽ phải giữ lại một liên để ghi vào sổ quỹ, một liên sẽ giao cho người nộp tiền và liên còn lại sẽ được lưu giữ tại nơi lập phiếu thu tiền mặt. Cuối ngày thì toàn bộ Phiếu thu tiền mặt và bộ chứng từ gốc kèm theo phải được chuyển cho kế toán để tổng hợp vào sổ kế toán.

III. Cách lập phiếu thu theo mẫu TT 200 và TT 133

1. Mẫu phiếu thu

Khi cần thực hiện thu tiền mặt để nhập quỹ, kế toán bắt buộc phải lập phiếu thu tiền nhằm xác định được số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế đã nhập quỹ và làm căn cứ cho thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ các khoản thu liên quan. Với mọi khoản tiền Việt Nam hay ngoại tệ khi nhập quỹ thì đều phải có Phiếu thu nên ta cần phải biết cách làm phiếu thu tiền. Vậy cần rõ biết về Mẫu phiếu thu tiền là gì?

Trên đây là cách lập phiếu thu tiền theo mẫu để phản ánh những công việc của kế toán phải làm khi có một nghiệp vụ khi thu tiền và làm tăng quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.

2. Chú ý

Dựa theo các mẫu phiếu thu tiền mặt, phiếu thu tiền đã được cung cấp ở trên thì khi lập các phiếu thu tiền mặt, phiếu thu tiền cần phải lưu ý một số nội dung sau đây:

  Phiếu thu tiền được ghim thành từng quyển và đánh số mỗi quyển sẽ được dùng trong một năm. Trong mỗi phiếu thu tiền mặt phải gồm tất cả  số quyển và số của từng phiếu thu tiền. Số phiếu thu được điền liên tục trong mỗi kỳ kế toán. Mỗi phiếu thu tiền cần bắt buộc phải ghi rõ ngày, tháng, năm làm phiếu và ngày, tháng, năm thu tiền .

  Dòng ghi  “ Lý do nộp” cần bắt buộc phải ghi rõ và đầy đủ nội dung nộp như sau: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm và tiền thu tạm ứng còn thừa….

  Dòng ghi “Số tiền” cần điền nội dung: Được ghi bằng cả chữ số và bằng chữ số tiền nộp quỹ và bắt buộc phải ghi rõ đơn vị tính bằng đồng VN, hay là bằng USD…

  Dòng kế tiếp dòng “Số tiền” ghi số lượng chứng từ gốc có kèm theo phiếu thu tiền.

Kế toán lập Phiếu thu tiền mặt sẽ chia thành 3 liên, điền đầy đủ nội dung ghi trong phiếu và phải yêu cầu ký vào Phiếu thu tiền. Sau đó, sẽ được chuyển cho kế toán trưởng để soát xét và giám đốc ký duyệt. Khi đã được ký duyệt Phiếu thu được chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thì thủ quỹ ghi rõ số tiền thực tế đã nhập quỹ bằng chữ vào Phiếu thu tiền trước khi ký và ghi rõ họ tên.

biểu mẫu, hướng dẫn cách viết phiếu thu tiền mặt theo thông tư mới nhất
Chú ý của Phiếu thu tiền

Thủ quỹ sẽ giữ lại 1 liên để ghi vào sổ quỹ, 1 liên sẽ được giao người nộp tiền và 1 liên còn lại sẽ giữ ở nơi lập phiếu. Sau mỗi ngày thì toàn bộ số Phiếu thu kèm chứng từ gốc được chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán. Thông qua mẫu phiếu thu tiền là gì đc đính kèm ở trên.

Còn đối với phiếu thu tiền mặt là ngoại tệ thì một số điều mà khi thu ngoại tệ và Liên Phiếu thu tiền thì cần phải lưu ý:

  Khi thu ngoại tệ cần chú ý phải ghi tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền thu theo đơn vị đồng và ghi sổ (Trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “ Bảng kê ngoại tệ” được đính kèm Phiếu thu theo Mẫu phiếu thu đã có).

  Liên Phiếu thu tiền mặt được gửi ra ngoài doanh nghiệp cần phải được đóng dấu.

IV. Các loại phiếu thu

Sau đây chúng mình sẽ chia sẻ đến bạn đọc về các loại phiếu thu tiền mặt thông qua các dạng Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC, Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dưới đây:

1. Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Tải bản mẫu phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 28/12/2018:

2. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tải bản mẫu phiếu thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 26/08/2016:

3. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải bản mẫu phiếu thu tiền theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 22/12/2014:

Đăng bởi: Hương Đặng