I. Ngành Kỹ thuật nhiệt và những thông tin mà bạn cần biết 1. Hiểu rõ bản chất của ngành Kỹ thuật nhiệt là gì? 2. Những kiến thức mà ngành Kỹ thuật nhiệt cung cấp là gì? 3. Tổng hợp các khối thi vào ngành Kỹ thuật nhiệt ...