I. Thuật ngữ hyperlink là gì? 1. Khái niệm về hyperlink là gì? 2. Ý nghĩa của hyperlink là gì? II. Hướng dẫn chèn Hyperlink PowerPoint 1. Cách tạo liên kết trong 1 slide PowerPoint 2. Cách tạo liên kết Hyperlink trên PowerPoint III. Cách tạo liên kết Hyperlink ...

I. Powerpoint là gì? 1. Powerpoint là gì? 2. Các thuật ngữ thường sử dụng trong powerpoint 3. Vai trò của powerpoint II. Cần chuẩn bị những gì trước khi làm powerpoint? 1. Xác định đối tượng nghe thuyết trình 2. Xác định mục đích thuyết trình III. Những ...