I. Yêu cầu của kiểm soát nội bộ II. Các nguyên tắc của kiểm soát nội bộ III. Kiểm soát nội bộ đối với thu tiền 1. Trường hợp thu từ bán hàng 2. Trường hợp thu nợ của khách hàng IV. Kiểm soát nội bộ đối với chi ...

1. Nội dung khoản mục 2. Đặc điểm của khoản mục 3. Mục tiêu kiểm toán III. Kiểm toán nợ phải thu khách hàng và nghiệp vụ bán hàng 1. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 2. Thử nghiệm cơ bản Trong những năm ...

I. Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả 1. Nội dung của khoản mục 2. Đặc điểm 3. Mục tiêu kiểm toán II. Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả 1. Kiểm soát nội bộ về nợ phải trả cho người bán 2. ...