Tại sao cần bảo quản dữ liệu trước khi xin nghỉ việc? Nên tránh lưu trữ thông tin nào? Các loại thông tin nên giữ lại trước khi nghỉ 1. Dẫn chứng về thành tích 2. Sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ của riêng bạn 3. Những thành ...