1.Đặt câu hỏi giả định 2.Tư duy logic 3.Đa dạng hóa lối tư duy Tư duy phản biện không tốt không chỉ làm cho bạn rối loạn khi tìm cách giải quyết vấn đề, nó còn làm tổn hại hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Rất mừng ...

1.Khả năng quản trị linh hoạt 2.Từ đấu sỹ đến Hoa hậu thân thiện 3.Đa dạng hóa lĩnh vực làm việc Có thể bạn vừa ra trường, có thể bạn vẫn đang chỉ là một nhân viên quèn, có thể bạn đang dẫm chân tại chỗ trong sự nghiệp. ...