I. Những thông tin cơ bản về Applet 1. Applet là gì? 2. Đặc điểm của ứng dụng Applet 3. Vòng đời của một Applet 4. Lớp Applet trong Java II. Điểm khác nhau giữa Applet và Application III. Để gọi một Applet trong Java IV. Biến đổi ứng ...