1.Đặt câu hỏi giả định 2.Tư duy logic 3.Đa dạng hóa lối tư duy Tư duy phản biện không tốt không chỉ làm cho bạn rối loạn khi tìm cách giải quyết vấn đề, nó còn làm tổn hại hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Rất mừng ...