1. Lập kế hoạch là gì? 2. Ý nghĩa của lập kế hoạch 3. Phương pháp xác định công việc 4. Phân loại Lập kế hoạch hay hoạch định là một quá trình xác định những mục tiêu và lựa chọn biện pháp tốt nhất để thực hiện những ...

I. 5S là gì? II. Hiệu quả của thực chiến 5s III. Các giai đoạn thực hiện 5s IV. Những tình huống và câu hỏi thường gặp về 5S V. 5S là nền tảng để thực hiện TPM VI. AM (Autonomous Maintenance) bước 0: S1 và S2 5S là ...

I. Giới thiệu sản phẩm và bán hàng 1. Những đặc điểm của một bài phát biểu hiệu quả 2. Những đặc điểm của một người có kỹ năng thuyết trình tốt II. Tổ chức cuộc họp 1. Những đặc điểm của một cuộc họp tốt 2. Vai trò ...