‘Nhận chân’ sếp tồi Tại sao nên nghỉ khi vẫn đang “trời yên biển lặng”? “Bật bãi” sếp mà vẫn giữ được sự nghiệp 1. Ghi lại bất kỳ hành vi độc hại nào từ sếp của bạn 2. Xin đánh giá – giới thiệu trước khi nghỉ việc ...