I. Compensation là gì? 1. Khái niệm chung về compensation là gì? 2. Phân loại compensation 3. Khái niệm bồi thường chi trả cho công việc 4. Trong bồi thường thiệt hại, compensation là gì? 5. Trong tâm lý học, compensation là gì? II. Trong hành chính nhân sự, ...