Đánh giá giá trị của cuộc họp Cách đóng góp khi không tham gia Chúng ta có nên dừng cuộc họp không? Tôi có thể giới thiệu người khác phù hợp hơn không? Tôi có thể gửi ý kiến đóng góp trước không? Tôi có thể tham dự một ...