I. Mục đích của quy trình soạn thảo văn bản II. Phạm vi của quy trình soạn thảo văn bản III. Nội dung 1. Biên soạn công văn quyết định 2. Biên soạn quy trình quy định Quy trình soạn thảo văn bản được đề ra nhằm mục đích ...

I. Mục đích quy định tiếp khách II. Phạm vi III. Nội dung quy định tiếp khách 1. Trình tự tiếp khách bình thường 2. Trình tự tiếp khách quan trọng 3. Chi phí tiếp khách IV. Biểu mẫu quy định tiếp khách 1. Phiếu đề nghị tiếp khách ...

I. Mục đích quy định quản lý văn phòng phẩm II. Phạm vi III. Nội dung 1. Tiêu chuẩn sử dụng văn phòng phẩm 2. Định mức sử dụng 3. Quy trình cấp phát 4. Cấp phát đột xuất 5. Quản lý và sử dụng văn phòng phẩm IV. ...

I. Quy định chế độ công tác phí 1. Mục đích 2. Phạm vi 3. Nội dung II. Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí 1. Giấy đề nghị đi công tác 2. Giấy giới thiệu 3. Kế hoạch đi công tác 4. Bảng xác nhận công ...