Relationship Manager là chức vụ gì? Relationship Manager có thể làm việc ở đâu? Phân loại lĩnh vực Relationship Manager trong doanh nghiệp Customer Relationship Manager (CRM) – Quản lý quan hệ khách hàng Business Relationship Manager (BRM) – Quản lý quan hệ kinh doanh Công việc của Relationship ...