Giá trị của lòng trung thành Không nhất thiết phải ở vị trí cao hơn Tránh cơ hội “làm vua xứ mù” Trái với việc gắn bó trung thành với một công ty và tìm cách lên chức, nhiều người đang đi tìm các cơ hội mới tại các ...