1.Thiếu kỷ luật 2.Không vị tha với cảm xúc của bản thân 3.Đánh giá sai về nhiệm vụ Việc càng nặng, bạn càng muốn trì hoãn. Thực ra nếu vượt được qua 3 cửa ải phổ biến của thói quen xấu này, bạn có thể vượt qua chính mình ...