I. Cách làm mục lục trong word 1. Định dạng Heading Styles 2. Danh sách đa dạng 3. Tạo một bảng mục lục cơ bản 4. Định dạng mục lục của bạn 5. Cập nhật một bảng mục lục II. Cách làm mục lục trong Macos III. Cách làm ...

I. Tạo khung trong Word 2013, 2016 II. Kẻ khung trong Word 2010, Word 2007, Word 2003 III. Cách thêm chữ trong khung Word IV. Cách chèn thêm khung vào khung đã tạo V. Cách tạo khung bìa trong Word 2016, 2019 VI. Cách tạo viền cho trang bìa ...

I. Tổng hợp phím tắt trong Word, phím nóng Microsoft Word mà bạn cần biết 1. Menu & Toolbars. 2. Tạo, chỉnh sửa và lưu văn bản 3. Chọn đoạn văn bản hoặc một đối tượng nào đó 4. Sao chép định dạng văn bản. 5. Phím tắt trong ...