Hệ thống KPI

Tổng hợp mẫu KPI các vị trí của phòng giao nhận

Phòng giao nhận có cần xây dựng KPI cho từng vị trí hay không? Có những tiêu chí nào nhất định phải có trong KPI các vị trí của phòng giao nhận? Cùng chúng mình tìm hiểu tại bài viết này nhé!

KPI là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận, phòng ban trong công ty sẽ có những hệ thống đánh giá KPI khác nhau. Ví dụ khi đánh giá mức độ hiệu quả của phòng giao nhận thì một trong những chỉ số KPI chức danh phòng giao nhận có thể áp dụng là tỷ lệ khiếu nại về CLSP trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra.

hệ thống kpi, tổng hợp mẫu kpi các vị trí của phòng giao nhận

Hệ thống đánh giá KPI

Do mỗi công ty lại có hệ thống đánh giá KPI chức danh phòng giao nhận khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực cũng như thời gian hoạt động, bài viết này mình sẽ chỉ đưa ra những tiêu chuẩn chung trong mẫu KPI chức danh phòng giao nhận thường có. Qua đó, bạn có thể áp dụng những tiêu chuẩn phù hợp với đội nhóm của bạn để hoàn thiện hệ thống đánh giá KPI chức danh phòng giao nhận của riêng mình.

hệ thống kpi, tổng hợp mẫu kpi các vị trí của phòng giao nhận

KPI các vị trí của phòng giao nhận

1. BCS Phòng giao nhận

Chỉ tiêu cụ thể của KPI chức danh phòng giao nhận – BCS Phòng giao nhận là:

 • Đối với khách hàng/ kinh doanh:

   Tỷ lệ khiếu nại về CLSP trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ khiếu nại về CL  trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra.

 • Đối với nội bộ:

   Tỷ lệ số lần giao nhận hàng hóa đúng theo kế hoạch;

   Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng;

   Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách.

 • Đối với học hỏi và phát triển:

   Số lượng cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm;

   Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý;

   100% các vị trí có chuẩn năng lực đúng thời hạn.

 • Mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ:

   Tỷ lệ thực chi/định mức;

   Số lần tai nạn nghiêm trọng (tai nạn nghiêm trọng là người lao động không thể tiếp tục làm việc, phải nghỉ chữa trị);

   Số ngày đào tạo bình quân.

2. KPI trưởng phòng giao nhận

Chỉ tiêu cụ thể của KPI chức danh phòng giao nhận – KPI trưởng phòng giao nhận:

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

   Tỷ lệ khiếu nại về CLSP trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ số lần nhận hàng hóa đúng theo kế hoạch;

   Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng;

   Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách ;

   Số lượng cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm;

   Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý;

   100% các vị trí có chuẩn năng lực đúng thời hạn;

   Sử dụng chi phí theo định mức đã duyệt;

   Đảm bảo nhân viên được đào tạo theo kế hoạch được duyệt.

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

   Lập và triển khai thực hiện Kế hoạch của Phòng;

   Đánh giá NCC, tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ tốt;

   Theo dõi, chỉ đạo thực hiện kiểm kê hàng hóa tại các Kho;

   Theo dõi, giám sát và yêu cầu thực hiện việc luân chuyển hàng hóa đảm bảo cho SXKD;

   Giao việc cho nhân viên của Phòng;

   Đánh giá kết quả công việc của nhân viên;

   Đề xuất điều chỉnh lương cho nhân viên;

   Đôn đốc thống kê công nợ, theo dõi công nợ đã gửi.

 • Các dự án và công việc đột xuất

   Báo cáo kết quả thực hiện công việc;

   Xây dựng các quy định liên quan.

3. KPI trưởng bộ phận giao nhận

Chỉ tiêu cụ thể của KPI chức danh phòng giao nhận – KPI trưởng bộ phận giao nhận:

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

   Tỷ lệ khiếu nại về CLSP trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ số lần nhận hàng hóa đúng theo kế hoạch;

   Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng;

   Sử dụng chi phí theo định mức đã duyệt;

   Số lần tai nạn nghiêm trọng (tai nạn nghiêm trọng là người lao động không thể tiếp tục làm việc, phải nghỉ chữa trị);

   Đảm bảo nhân viên được đào tạo theo kế hoạch được duyệt.

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

   Theo dõi thực hiện Kế hoạch giao nhận hàng XNK để đáp ứng kịp thời cho việc SXKD;

   Theo dõi thực hiện Kế hoạch giao nhận hàng nội địa để đáp ứng kịp thời cho việc SXKD;

   Theo dõi, giám sát, đánh giá dịch vụ của NCC, thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi khi cần thiết;

   Kiểm tra, đối chiếu kết quả nhận tiền mặt theo yêu cầu và tiền nhận thực tế với Thủ quỹ;

   Theo dõi, đối chiếu với P.TCKT về việc nộp thuế NK;

   Phối hợp với các TBP Kho, luân chuyển hàng hóa giữa các kho phục vụ cho SXKD;

   Tham gia đánh giá năng lực nhân sự, đề xuất khen thưởng, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự bộ phận.

 • Các dự án và công việc đột xuất

   Báo cáo kết quả thực hiện công việc;

   Xây dựng các quy định liên quan.

Tải ngay mẫu KPI chức danh phòng giao nhận – KPI trưởng bộ phận giao nhận tại đây.

4. KPI nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Chỉ tiêu cụ thể của KPI chức danh phòng giao nhận – KPI nahan viên xuất nhập khẩu:

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

   Tỷ lệ số lần nhận hàng hóa đúng theo kế hoạch;

   Sử dụng chi phí theo định mức đã duyệt;

   Số lần tai nạn nghiêm trọng (tai nạn nghiêm trọng là người lao động không thể tiếp tục làm việc, phải nghỉ chữa trị).

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

   Lập và triển khai thực hiện kế hoạch giao nhận hàng XNK để đáp ứng kịp thời cho việc SXKD;

   Giám sát và thực hiện các thủ tục hải quan để thông quan cho hàng hoá theo qui định;

   Giám sát và đưa hàng về kho công ty để bàn giao cho thủ kho;

   Lưu trữ và chuyển giao hồ sơ cho các bộ phận liên quan để theo dõi;

   Đề ra các biện pháp xử lý khi có sự cố;

   Phối hợp với nhân viên trong nhóm, tập hợp thông tin cung cấp cho TBPGN nhằm đề ra phương pháp làm việc mới nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí cho bộ phận;

   Cập nhật thông tin về thuế quan và báo cáo cho TBP;

   Quản lý nhân viên thực hiện tốt nội quy công ty, tác phong, thái độ làm việc tích cực.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  Báo cáo kết quả thực hiện công việc.

Tải ngay mẫu KPI chức danh phòng giao nhận – KPI nhân viên xuất nhập khẩu tại đây.

5. KPI nhân viên giao nhận nội địa

Chỉ tiêu cụ thể của KPI chức danh phòng giao nhận – KPI nhân viên giao nhận nội địa:

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

   Tỷ lệ khiếu nại về CLSP trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  trong vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra;

   Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng;

   Sử dụng chi phí theo định mức đã duyệt;

   Số lần tai nạn nghiêm trọng (tai nạn nghiêm trọng là người lao động không thể tiếp tục làm việc, phải nghỉ chữa trị).

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

   Lập và triển khai thực hiện kế hoạch giao nhận hàng nội địa, luân chuyển hàng giữa các kho để đáp ứng kịp thời cho việc SXKD;

   Trực tiếp chỉ định nhân viên nhân tiền từ khách hàng và kiểm tra việc nộp tiền cho P.TCKT;

   Đề ra các biện pháp xử lý khi có sự cố;

   Phối hợp với nhân viên trong nhóm, tập hợp thông tin cung cấp cho TBPGN nhằm đề ra phương pháp làm việc mới nâng cao dịch vụ bán hàng;

   Báo cáo tất cả công việc của nhóm giao nhận cho TBPGN kịp thời và đầy đủ;

   Bảo quản xe, kiểm tra xe hàng ngày và đề xuất sửa chữa kịp thời;

   Quản lý nhân viên thực hiện tốt nội quy công ty, tác phong, thái độ làm việc tích cực.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  Báo cáo kết quả thực hiện công việc.

Tải ngay mẫu KPI chức danh phòng giao nhận – KPI nhân viên giao nhận nội địa tại đây.

6. KPI thủ kho

Chỉ tiêu cụ thể của KPI chức danh phòng giao nhận – KPI thủ kho:

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

   Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng;

   Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách.

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

   Hỗ trợ TBP Kho cập nhật dữ liệu, luân chuyển hàng hóa, xuất Kho trên hệ thống ERP;

   Tổng hợp, hệ thống lại thông tin từ nhân viên GN và các trưởng nhóm để báo cáo cho GĐ KV và các TBP nhằm theo dõi, giám sát việc thực kế hoạch của phòng;

   Lưu trữ tài liệu hồ sơ phòng: các quy trình, quy định, tài liệu chuyên môn, các hồ sơ về giao nhận nội địa, XNK. Soạn thảo các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng… và trình lên GĐ KV;

   Theo dõi, kiểm tra lịch trình xe giao nhận và thanh toán xăng dầu theo đúng định mức;

   Cập nhật theo dõi báo cáo giao nhận hàng ngày (HBC & abc);

   Theo dõi việc cung ứng và phân phối thiết bị VPP của phòng;

   Tổng hợp thông tin và báo cáo cho KTTT-P.TCKT về kế hoạch thu chi, thanh toán của P.KV;

   Thực hiện tốt nội quy công ty, tác phong, thái độ làm việc tích cực.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  Báo cáo kết quả thực hiện công việc.

Đăng bởi: Thị Triết Nguyễn